عباس جلالی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس جلالی
آرشیو وبلاگ
      شرکت بیمه سفیر آتیه (کارگزار رسمی بیمه مرکزی)
آئین نامه شماره 29 آیین نامه کارمزد نمایندگی نویسنده: عباس جلالی - ۱۳٩٠/۱۱/٧

شورای عالی بیمه در اجرای بند 4 از ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , آیین نامه کارمزد نمایندگی بیمه مشتمل بر دو فصل , 14 ماده و 3 تبصره را در جلسه مورخ 2/9/1371 به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول – کارمزد بیمه های غیر زندگی

........


آئین نامه شماره 29 آیین نامه کارمزد نمایندگی

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند 4 از ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , آیین نامه کارمزد نمایندگی بیمه مشتمل بر دو فصل , 14 ماده و 3 تبصره را در جلسه مورخ 2/9/1371 به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول – کارمزد بیمه های غیر زندگی

ماده 1- حداکثر کارمزد قابل پرداخت از
طرف موسسات بیمه در انواع بیمه های غیر زندگی برای معاملات بیمه ای که توسط دلالان
رسمی بیمه و نمایندگان بیمه انجام می گیرد به شرح زیر است:

انواع بیمه

کارمزدحق بیمه به درصد

الف- آتش سوزی

25

منازل مسکونی

1

10

خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه
  شماره یک آیین نامه شماره 25 شورای عالی بیمه

2

15

خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمه
  شماره دو آیین نامه شماره 25 شورای عالی بیمه

3

 میزان کارمزد مربوط به کالاهای نامبرده در جداول ضمیمه شماره 3, 4 و 5 آیین نامه
شماره 25 شورای عالی بیمه بسته بمورد , معادل اقلام مندرج در بندهای 2 و 3 فوق می
باشد.

در مورد کارمزد خطرات تبعی بندهای 2 و
3 فوق حسب مورد 5/2% افزوده می گردد.

میزان کارمزد مربوط به کالاهای
نامبرده درجداول ضمیمه شماره 3و4و5 آئین نامه شماره 25 شورایعالی بیمه بسته بمورد
معادل اقلام مندرج دربندهای 2و3 می باشد.

درمورد کارمزد خطرات تبعی بندهای
2و3  فوق حسب مورد2.5درصد اضافه میگردد.

 

ب– بیمه باربری :

10

بیمه کالاهای وارداتی

1

15

بیمه کالاهای داخلی و صادراتی

2

5

بیمه های باربری به نفع بانک

3

50

مواردی که بیمه نامه بوسیله بانک
  افتتاح کننده اعتبار تمدید میگردد از کارمزد حق بیمه تمدیدی قابل پرداخت به بانک
  و مابه التفاوت آن بر حسب مورد به نماینده یا دلال رسمی بیمه پرداخت می
  گردد.

4

 

 

ج – بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری

15

وسائط نقلیه سواری

1

12

بارکش

2

11

اتوبوس – مینی بوس

3

 

 

د-  بیمه مسئولیت :

10

بیمه مسئولیت مدنی اجباری (شخص ثالث
  ) و دیه

1

25

سایر انواع بیمه مسئولیت (بجز
  مسئولیت کشتی و هواپیما)

2

 

 

هـ - بیمه حوادث شخصی و درمانی

28

بیمه حوادث انفرادی

1

25

بیمه حوادث گروهی

2

15

بیمه درمان انفرادی

3

10

بیمه درمان گروهی

4

 

 

و  – سایر انواع بیمه

15

پول در صندوق و گردش

1

17

صداقت و امانت

2

10

تمام خطر مقاطعه کاری , تمام خطر
  نصب و شکست ماشین آلات

3

15

عدم النفع (بصورت مستقل )

4

3

بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما

5

20

دام و طیور و پرورش زنبور عسل و
  آبزیان

6

5

اکتشاف و استخراج نفت و گاز

7

10

دزدی با شکست حرز (بصورت مستقل )

8

10

شکست شیشه (بصورت مستقل

9

 

ماده 2- مبنای پرداخت
کارمزد های موضوع این آیین نامه حق بیمه پرداخت شده می باشد . در صورتی که به هر
علت میزان بیمه بیمه نامه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا
کاهش خواهد یافت.

ماده 3- حداکثر کارمزد نمایندگان بیمه , کارمزد مندرج در ماده یک می باشد و حداکثر
کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه که بصورت شخصیت حقیقی و حقوقی فعالیت می
نمایند , بترتیب 90 و 95 درصد از کارمزد های مندرج در این آیین نامه می باشد.

ماده 4- چنانچه موسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دلالان رسمی
را در قرارداد فیمابین قید ننمایند کارمزد قابل پرداخت معادل حداکثر یاد شده در
این آیین نامه خواهد بود.

ماده 5- موسسات بیمه می توانند به شرط صدور بیمه نامه توسط نماینده علاوه بر
کارمزد مقرر در این آیین نامه هزینه صدور به میزان حداکثر 5 درصد پرداخت نمایند.

ماده 6- موسسات بیمه میتوانند نمایندگان دلالان رسمی بیمه را در سود حاصل از
پرتفوی آنها بشرح زیر مشارکت دهند:

-   بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری مندرج در بند "ج" از ماده
یک این آیین نامه

-   سایر انواع بیمه مسئولیت موضوع ردیف 2 بند "د" از ماده یک
این آیین نامه

-   بیمه حوادث انفرادی و بیمه درمان انفرادی موضوع ردیفهای 1 و 3 بند
"هـ" از ماده یک این آیین نامه

-   بیمه پول در صندوق و گردش , صداقت و امانت و شکست شیشه موضوع
ردیفهای 1, 2 و 9 بند "و " از ماده یک این آیین نامه

سود قابل پرداخت نباید از 15 درصد کارمزد پرداختی به نماینده بابت عملیات بیمه هر
سال وی بیشتر شود.

ماده 7- موسسات بیمه مکلفند نسبت به مواردی که در این آیین نامه کارمزدی برای آن
پیش بینی نگردیده است قبل از پرداخت کارمزد , موافقت بیمه مرکزی ایران را جلب
نمایند.

ماده 8- حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه های پیش بینی شده
در این آیین نامه , نمی تواند از 35 درصد بیمه تجاوز نماید.

تبصره 1- پرداخت هرگونه کارمزدی بیش از میزان مذکور در این آیین نامه غیر مجاز و
ممنوع می باشد.

تبصره 2-موسسات بیمه مجاز به پرداخت کارمزد بجز به نمایندگان و دلالان رسمی بیمه
نمی باشند.

ماده 9- تخفیف در میزان حق بیمه خواه در مورد بیمه هایی که مستقیما" و بدون
دخالت دلالان رسمی بیمه یا نماینده بیمه انجام می شود و خواه در مورد بیمه هایی که
با دخالت آنان انجام می شود به هر صورت ممنوع است.

تبصره – تخفیف در نرخ حق بیمه در موردی که تعرفه مربوط آن را مجاز دانسته است
مشمول این ماده نخواهد بود.

فصل دوم – کارمزد بیمه های زندگی

ماده 10- کارمزد قابل پرداخت برای تحصیل انواع مختلف بیمه های زندگی به شرح زیر
تعیین می شود:

الف – برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه , حداکثر 25%
حق بیمه وصولی .

ب - برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه , حداکثر 10% حق
بیمه وصولی .

ج - برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه سالانه حداکثر 75% حق بیمه سال اول
مشروط بر این که از 30 در هزار سرمایه تجاوز نکند.

40% این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول در سالهای دوم تا یک پنجم هر سال 15%
کارمزد پس از وصول حق بیمه های مربوطه قابل پرداخت است.

د- برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه یکجا , حداکثر 2%حق بیمه .

ماده 11- حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل 100% کارمزد های معین
شده در ماده 10 و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه معادل 90% آن
است.

ماده 12- موسسات بیمه می توانند جز درموارد بیمه های با حق بیمه یکجا حداکثر 3
درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا دلالان رسمی بیمه
و مامورین وصول پرداخت نمایند.

ماده 13- در صورتی که کارمزد پرداختی به نمایندگان یا دلالان رسمی بیمه در مورد یک
یا چند بیمه نامه کمتر از میزان کارمزدپیش بینی شده در ماده 10 و 11 باشد موسسه
بیمه می تواند از محل ما به التفاوت آن بعنوان کارمزد تشویقی به نمایندگان خود یا
دلالان رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمه هایی که تحصیل کرده اند پرداخت نماید.

در هر حال جمع کارمزد و کارمزد تشویقی دریافتی نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی
تواند از میزان مقرر در مواد 10 و 11 تجاوز کند.

ماده 14- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به شرکتهای بیمه آیین نامه شماره 20 کارمزد
نمایندگی مصوب جلسه مورخ 28/11/1358 شورای عالی بیمه ملغی می باشد .

  نظرات ()
مطالب اخیر خدمات کارگزاری شرکت کارگزاری رسمی بیمه سفیر آتیه اطلاعات تماس با شرکت های بیمه آئین نامه شماره 29 آیین نامه کارمزد نمایندگی جملات بازاریابی سه مفهوم برای انتخاب معیارهای بازاریابی بیمه مهندسی بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول بیمه عمر و زندگی
کلمات کلیدی وبلاگ معرفی بیمه ها (٩) راهنمای دریافت خسارت (٥) مفاهیم بازاریابی (٢) خدمات کارگزاری (۱) معرفی شرکت (۱) آیین نامه ها (۱) تماس با شرکت های بیمه (۱)
دوستان من   اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب